W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), zgodnie z regulacjami Rozporządzenia niniejszym informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Procesorem jest: FHU JPARKIET s.c. Lucyna Jarecka, Łukasz Jarecki z siedzibą w Wieliczce, ul. Krakowska 2 B, 32 – 020 Wieliczka, posiadająca NIP 8681760910, REGON 356704136.

2. Podane dane osobowe uzyskane przez Procesora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Procesorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Procesora umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w następujących celach:
- realizacji umowy zawartej przez Państwa z Procesorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
- wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
- obrony Procesora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Procesora roszczeń.

3. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora/Procesora przez okres obowiązywania umowy do czasu:
- upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,
- albo do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES
§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Cookis jest dokumentem regulującym zasady oraz procedury zarządzania i administrowania Plikami Cookis na Urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu.
 2. Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest art. 176 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 ze zmianami).

§2

Definicje

Określenia i skróty użyte w Polityce cookies oznaczają:

 1. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.parkietowy.pl
 2. Operator Serwisu – właściciel Serwisu, którym jest firma
 3. Pliki cookies –  tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Użytkownik Serwisu – oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej Serwisu przegląda jego zasoby.
 5. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

§3

Zakres zbieranych informacji i operator zgromadzonych danych w plikach cookis

 1.      Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.
 2.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu

§4

Cel wykorzystywania danych z plików cookis

 1.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i ustawień przeglądarki internetowej;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 §5

Typy i rodzaje stosowanych plików cookis

 1.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

a)     Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 
w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b)     „Stałe” Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

 1.   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzajowe Pliki cookies:

a)     Niezbędne - Pliki cookie tego typu umożliwiają swobodne poruszanie się w Serwisie i korzystanie z wszystkich jego funkcji, takich jak dostęp do niektórych jego treści.

b)     Wydajnościowe -  związane z poprawą wydajności, gromadzą informacje, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, np. które strony odwiedza najczęściej i czy otrzymuje wiadomości o błędach ze stron, z jakiego kraju czy regiony odwiedza Serwis. Wszystkie zbierane w ten sposób informacje są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do usprawnienia działania Serwisu oraz do  celów statystycznych.

c)     Funkcjonalne - umożliwiają Serwisowi zapamiętanie dokonywanych przez Użytkownika Serwisu wyborów i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje (np. sposób wyświetlania i prezentacji treści).,, mogą być również używane do zapamiętywania poczynionych zmian 
w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów Serwisu, które można dostosować.

 §6

Przechowywania i możliwość usunięcia Plików cookis

 1.   Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 2.   Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 
  w Urządzeniu końcowym
 3.   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§7

Postanowienia końcowe

 1.   Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2.   Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.